Domů / Obchodní podmínky
Výrobci
DOPRAVA ZBOŽÍ

 

Doprava službou Zásilkovna:
 

u nákupu do 200 Kč
stojí 92 Kč

 

u nákupu od 200 Kč do 700 Kč
stojí 66 Kč

 

u nákupu od 700 Kč
je doprava zboží
ZDARMA !!

 

 

 

Doprava zboží službou PPL

je u nákupu od 800 Kč
ZDARMA !!

 


 

Více info ...

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.TONERSHOP.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Prodávající a provozovatel internetového obchodu www.TONERSHOP.cz je firma Mgr. Ivo Kňourek, se sídlem Drahov 11, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČ: 15781411, DIČ: CZ490715103, kontakt: info@TONERSHOP.cz, tel. 603259069.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (Dodací a platební podmínky). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5.  Pro objednání zboží vyplňuje kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

2.6.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

2.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy vráceno nepoužité, nepoškozené, nerozbalené, v původním a čistém obalu včetně veškerého příslušenství, záručních listů, návodů a kopií prodejního dokladu.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Kupující předá nebo zašle e-mailem prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněžních prostředků.

4. Možnosti objednávky

Objednávat zboží lze následujícími způsoby:

       Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
       Elektronickou poštou (e-mailem)
       Telefonicky
       Osobně

5. Zasílání zboží zákazníkovi

Zasílání zboží, které si zákazník objednal, se řídí Dodacími a platebními podmínkami, které jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky.

6. Storno objednávky a storno osobního odběru v sídle prodejce

6.1. Storno objednávky je možné do 1 hodiny od učinění objednávky. A to e-mailem na adresu info@tonershop.cz nebo telefonicky na čísle 603 259 069.

6.2. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky, pokud již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

6.3. V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající při stornu objednávky povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

6.4. V případě volby způsobu platby objednávky „ePlatba“ nebo „Záloha“ čeká obchod na platbu maximálně 5 dní. Pokud do této doby není objednávka zákazníkem zaplacena, obchod objednávku stornuje a oznámí to zákazníkovi. 

6.5. V případě volby způsobu odběru zboží „Osobní odběr v sídle prodejce“ nebo při změně objednávky prodejcem či kupujícím, drží prodávající pro zákazníka objednané zboží maximálně 5 dní. Tuto dobu lze prodloužit po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a zákazníkem. Pokud po uplynutí této doby není zboží zákazníkem odebráno nebo zákazník nereaguje na výzvy prodejce, obchod objednávku stornuje a oznámí to zákazníkovi. V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. 

7. Záruční podmínky

Záruka na kompatibilní tiskové kazety a fotoválce je 24 měsíců.
Záruka na ostatní zboží je 24 měsíců.
Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím.

8. Reklamace

8.1. Pokud máte nějaké tiskové problémy se zakoupenou tiskovou kazetou, přečtěte si prosím nejprve Často kladené otázky.

8.2. Případnou reklamaci je nutné si s námi vždy dohodnout telefonicky nebo e-mailem, sdělíme Vám bližší informace. Neposílejte prosím zboží k reklamaci bez této předchozí dohody. Reklamované zboží si většinou stahujeme přes své smluvní dopravce.

8.3. Ke každé reklamované tiskové kazetě musí být přiložen kontrolní chybový tisk na papíru formátu A4, stručný popis závady a kopie dokladu o nákupu. Bez těchto náležitostí nemůžeme bohužel reklamaci řešit.

8.4. Veškerou přepravu zboží při oprávněné reklamaci hradíme.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

10.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.